Lid worden?

 

Heusden, 2015.


Beste muziekliefhebber,


Op deze pagina ziet u een informatief overzicht betreffende Harmonie “de Eendracht” Heusden. We hebben hier getracht zoveel mogelijk basis informatie op overzichtelijke wijze voor u bij elkaar te zetten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van de bestuursleden.


Algemeen :

- Harmonie de Eendracht is opgericht op 16 December 1975.

- De club bestaat uit circa 20 - 25 enthousiaste muzikanten en daarnaast jeugdleden in opleiding.

- Het is mogelijk om een muziekopleiding te volgen via de harmonie.

- Naast het bestuur kent de vereniging een Muziek Commissie (MC) een Opleiding- en PR-commissie.

- Jaarlijks, medio Maart, wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden worden hierbij
  geacht aanwezig te zijn.

- De harmonie is lid van de Brabantse Bond voor Muziekgezelschappen.

  1. - Het e-mail adres van de harmonie is :  secretariaat@harmonie-heusden.nl

- De harmonie heeft een “sponsor club” de zogenaamde Club van 50.


Contributie :

- De contributie is vastgesteld op € 14,00 per persoon per maand.

- Gelieve de contributie per jaar of per half jaar over te maken aan de penningmeester.

- Het banknummer van de harmonie is 12.17.89.446.

- Een leerling die naast zijn opleiding, geregeld via de harmonie, ook nog in het grote orkest

  meespeelt, dient de helft van de vastgestelde maandelijkse contributie te betalen.


Repetitie :

- De harmonie staat onder leiding van dirigent Ad van Beek.

- De repetitieavond is vast en wel de dinsdag avond, in het dorpshuis te Herpt, Torenstraat 4b, 5256
  NJ Herpt, telefoon : 0416-663188.

- De repetitietijden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur.

- Afmelden voor repetitie dient altijd te gebeuren via G. van Hulten (Secr.), tel 0416-380188.

- Het kan voorkomen dat er een extra repetitie gehouden gaat worden, dit gebeurt altijd in overleg
  met de muzikanten.


Vaste evenementen :

- Koninginnedag, straat optreden, lopend vanaf Oud-Heusden naar stadhuis Heusden.

- Dodenherdenking 4 Mei.

- Herdenking Stadhuisramp Heusden 4 November.

- Deelname in Oktober aan de concertwedstrijd de Langstraat Cup.

- Intocht in November van St. Nicolaas (vaste prik in Heusden en in Heesbeen).

  1. - Eindejaars of nieuwjaarsconcert.


Overige evenementen :

Naast de genoemde vaste evenementen komen er altijd incidentele evenementen en optredens voor.

- Te noemen vallen serenades, een intocht, een tewaterlating, een opening etc. etc.

- Vooral aan gelegenheden in de oude gemeente Heusden wordt een hoge prioriteit gesteld.

- Voor sommige activiteiten kan een eigen financiële bijdrage gevraagd worden van de leden, te 

  denken valt aan de kosten voor o.a. busvervoer.


Medewerking leden :

- Naast de muzikale inzet worden de leden ook gevraagd om mee te werken aan acties b.v. om de kas

  te spekken.

- Incidenteel kunnen nog andere geldwervingsacties georganiseerd worden.


Gebruik instrumenten :

- De harmonie heeft (beperkt)instrumenten beschikbaar, deze worden aan muzikanten in bruikleen
  gegeven. Voor dit gebruik worden geen kosten in rekening gebracht aan de gebruikers.
- Deze instrumenten vallen dan ook onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging.

- Van muzikanten wordt verwacht dat zij correct, met de in bruikleen gegeven instrumenten en
  materialen, omgaan.

- Het onderhoud op deze instrumenten zal door de harmonie geregeld worden, dit in overleg met het
  bestuur.

- Het kan zijn dat een muzikant zijn eigen instrument gebruikt, hier volgt geen contributieverlaging
  op.

- Het onderhoud en / of verzekering van deze instrumenten zal door het betreffende lid zelf verzorgd

  dienen te worden.


Uniformen :
- Het uniform wat bij optredens gedragen wordt bestaat uit :

- Rode jas (bij straatoptreden o.a. Koninginnedag).

- Rode strik te dragen bij alle binnen optredens en concerten.

- Zwarte broek.

- Witte blouse met verenigingslogo.

- Zwarte sokken en schoenen.

- Het alternatief voor het rode jasje is een zwart jasje, door het lid zelf te verzorgen.


Namens het bestuur,


George van Hulten

Secretaris